فراسوی مرزهای شعر http://mrpik.mihanblog.com 2020-02-25T02:59:22+01:00 text/html 2019-01-23T02:34:00+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram قلبم ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3594 <p style="text-align: center;">وقتی قلبم در دل تو می تپد </p> <p style="text-align: center;">چه جوری از خودم بگویم؟ </p> <p style="text-align: center;">وقتی اسم تو را صدا می کنند </p> <p style="text-align: center;">من برمیگردم </p> <p style="text-align: center;">چه جوری اسمم یادم بماند؟ </p> <p style="text-align: center;">من که دیگر من نیستم! </p> <p style="text-align: center;"><br> </p> <p style="text-align: center;">عباس معروفی </p> text/html 2019-01-22T09:29:00+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram پاییز ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3593 <p style="text-align: center;"><span></span>به پاییز می مانی </p><span></span> <p style="text-align: center;">آدم نمی داند </p> <p style="text-align: center;">چه بپوشد </p> <p style="text-align: center;">وقت دیدنت </p> <p style="text-align: center;"><br> </p> <p style="text-align: center;">کامران رسول‌زاده </p> text/html 2018-02-09T07:24:25+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram فرو می‌ریزم ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3592 <div align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><br>غمگین که باشی</span><br></div><p dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">فرو می‌ریزم</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"></span></p><p dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">مثل اشک</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"></span></p><p dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">نه مثل دیوار شهر</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"></span></p><p dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">که هر کس چیزی بر آن</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"></span></p><p dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" dir="ltr"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">به یادگار نوشته است</span></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">عباس معروفی</span></span></p> text/html 2017-05-26T18:21:05+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram مرا یادت هست؟ http://mrpik.mihanblog.com/post/3589 <div><br></div><div>گفت: "مرا یادت هست ؟"</div><div>دویدم و در راه فکر کردم که من چه یادی دارم.&nbsp;</div><div>چرا یادم به وسعت همه ی تاریخ است؟</div><div>و چرا آدم ها در یاد من زندگی می کنند</div><div>&nbsp;و من در یاد هیچکس نیستم؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سال بلوا</div><div>عباس معروفی</div> text/html 2017-05-24T15:10:28+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram و فقط یک بار می توان عاشق شد ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3588 <div style="text-align: right;"><div><br></div><div>یک بار،&nbsp;</div><div>یک بار،&nbsp;</div><div>و فقط یک بار می‌توان عاشق شد.&nbsp;</div><div>عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق</div><div>یک بار، فقط یک بار</div><div>بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست</div><div><br></div><div>نادر ابراهیمی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;">&nbsp;یک عاشقانه آرام</span></div></div> text/html 2017-05-11T01:32:44+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram ماهی سیاه کوچولو ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3586 <div><br></div><div style="text-align: center;">این را فهمیده‌ام که بیشتر ماهی‌ها، موقع پیری شکایت می‌کنند که زندگیشان را بی‌خودی تلف کرده‌اند. دایم نفرین و ناله می‌کنند که زندگیشان را بی‌خودی تلف کرده‌اند. دایم ناله و نفرین می‌کنند و از همه چیز شکایت دارند. من می‌خواهم بدانم که، راستی راستی، زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟</div><div><br></div><div style="text-align: center;">صمد بهرنگی</div> text/html 2015-12-29T16:11:00+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram ﻭﺍﻋﻈﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3584 <p style="text-align: center;">ﻭﺍﻋﻈﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ </p> <p style="text-align: center;">ﻫﯿﭻ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ </p> <p style="text-align: center;">"ﺻﺪﻕ" ﻭ "ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭﯼ" ﻭ " ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ" </p> <p style="text-align: center;">ﻫﻢ ﻋﺒﺎﺩﺕ،ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ </p> <p style="text-align: center;">ﮔﻔﺖ " : ﺯﺍﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺍﻧﺪﺭ ﺷﻬﺮﻣﺎ، </p> <p style="text-align: center;">ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺖ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺳﺖ. </p> <p style="text-align: center;">ﭘﺮﻭﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﯽ </p> text/html 2015-12-02T04:00:42+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram کودکی‌هایم ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3582 <div align="center"><br>باد بازیگوش<br><br>بادبادک را</div><p class=" " dir="rtl" align="center">بادبادک <br></p><p class=" " dir="rtl" align="center">دست کودک را</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">هر طرف می‌بُرد</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">کودکی‌هایم</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">با نخی نازک به دست باد</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">آویزان</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p class=" " dir="rtl" align="center">قیصر امین پور</p> text/html 2015-11-27T05:42:18+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3581 <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>پیش تو بسی از همه کس خوارترم من</p></div><div class="m2"><p>زان روی که از جمله گرفتارترم من</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>روزی که نماند دگری بر سر کویت</p></div><div class="m2"><p>دانی که ز اغیار وفادار ترم من</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن</p></div><div class="m2"><p>زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>بیداد کنی پیشه و چون از تو کنم داد</p></div><div class="m2"><p>زارم بکشی کز که ستمکار ترم من</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>وحشی به طبیب من بیچاره که گوید</p></div><div class="m2"><p>کامروز ز دیروز بسی زارترم من</p><p><br></p><p>وحشی بافقی<br></p></div></div> text/html 2015-11-15T01:52:33+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram ماه ها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3561 <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>ماه ها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی</p></div><div class="m2"><p>نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>شد آه منت بدرقه راه و خطا شد</p></div><div class="m2"><p>کز بعد مسافر نفرستند سیاهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>آهسته که تا کوکبه اشک دل افروز</p></div><div class="m2"><p>سازم به قطار از عقب قافله راهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب</p></div><div class="m2"><p>بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید</p></div><div class="m2"><p>بازآئی و برهانیم از چشم به راهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>دل گرچه مدامم هوس خط تو دارد</p></div><div class="m2"><p>لیک از تو خوشم با کرم گاه به گاهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>تقدیر الهی چو پی سوختن ماست</p></div><div class="m2"><p>ما نیز بسازیم به تقدیر الهی</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>تا خواب عدم کی رسد ای عمر شنیدیم</p></div><div class="m2"><p>افسانه این بی سر و ته قصه واهی</p><p><br></p><p>شهریار<br></p></div></div> text/html 2015-11-10T14:32:22+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram امروز چو هر روز خرابیم خراب ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3560 <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>امروز چو هر روز خرابیم خراب</p></div><div class="m2"><p>مگشا در اندیشه و برگیر رباب</p></div></div> <div class="b" align="center"><div class="m1"><p>صدگونه نماز است و رکوعست و سجود</p></div><div class="m2"><p>آنرا که جمال دوست باشد محراب</p><p><br></p><p>مولوی<br></p></div></div> text/html 2015-11-05T03:19:17+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram پاییز که می شود ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3580 <div style="text-align: center;">پاییز که می شود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حرف شال را نمی زنی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تا خیال بافی ام</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گردن تو باشد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شانزلیزه را</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به رفت و آمد گرفته ای</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و دامنت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بندری به خورد کافه ها می دهد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با ویولن‌سل‌های بازنشسته</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یا لهجه ای که از خرخره بوی غربت می دهد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سرما را بهانه می کنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که سرم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شانه های دموکراتت را</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ییلاق قشلاق کند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">میلاد آهنگربهان</div> text/html 2015-11-04T02:42:09+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram پروانه نیستم اما ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3579 <div style="text-align: center;">پروانه نیستم اما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سال‌هاست دور خودم می‌چرخم وُ</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می‌سوزم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">رفتنت در من</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شمعی روشن کرده است انگار</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">رضا کاظمی</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2015-11-03T02:49:42+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3578 <div style="text-align: center;"><div>به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم</div><div><br></div><div>بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم</div><div><br></div><div>الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد</div><div><br></div><div>مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم</div><div><br></div><div>جهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریاد</div><div><br></div><div>که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم</div><div><br></div><div>ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل</div><div><br></div><div>بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم</div><div><br></div><div>جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی</div><div><br></div><div>که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم</div><div><br></div><div>اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست</div><div><br></div><div>حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم</div><div><br></div><div>صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز</div><div><br></div><div>که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم</div><div><br></div><div>شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین</div><div><br></div><div>اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم</div><div><br></div><div>حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد</div><div><br></div><div>همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم</div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حافظ</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-11-03T02:40:53+01:00 mrpik.mihanblog.com Shahram تو ماهی و من ... http://mrpik.mihanblog.com/post/3577 <div style="text-align: center;">تو ماهی و من ، ماهی این برکه ی کاشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اندوه بزرگی ست ، زمانی که نباشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آه از نفس پاک تو و ، صبح نشابور</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از چشم تو و ، حجره ی فیروزه تراشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پلکی بزن ای ، مخزن اسرار ، که هر بار</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فیروزه و یاقوت ، به آفاق بپاشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ای باد سبک سار! ، مرا بگذر و بگذار</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هشدار! ، که آرامش ما را ، نخراشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هرگز به تو دستم نرسد ، ماه بلندم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اندوه بزرگی ست ، چه باشی ،چه نباشی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">علیرضا بدیع</div>