زندگی همین است

هر خاطره ، غروبی دارد

هر غروبی ، خاطره ای

و ما جایی بینِ امید و انتظار ، چشم می کشیم

تا روزگار مان بگذرد

گاهی هم فرق نمیکند چگونه

فقط بگذرد


نیکی فیروزکوهی