فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

آتشی خاموش در ذهن باد است

من به فراز چشمان پدران رفتم

درسیاهی مردمکشان عکس نوری نبود

آتشها خامشو شده اند

و آتشدانها

آتشی خاموش در ذهن جهان است

من به ریشه های سیاه سفر کردم

سیاه بود و آتش

س یاه بود و روشن

و انسانها که از سیاهی اش نشئه می شدند

آتشی خاموش در ذهن باد است


ساناز کریمیطبقه بندی: اشعار ساناز کریمی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 08:40 ] [ Shahram ] نظرات

بر خاک سرد خفته بودم

با بانگ امیدت چه بی تابانه از خاک بر شدم

نزدیک ها امیدی بر نمی داد

چه عاشقانه به دورها نگریستم

و دورها چه بی صبرانه از پس نگاه

منتظرانه ام

محو می شدند

و هنوز از باور عاشقانه ام تهی نشدم

که غریبانه از خاک پر شدم


ساناز کریمیطبقه بندی: سایر شاعران، اشعار ساناز کریمی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 08:35 ] [ Shahram ] نظرات


رنگ سفید برای تو

رنگ سیاه از آن من

تو می گفتی

رقص باران بر گونه های تو

چتری با من

آرامشی به وسعت ترانه ها با تو

اندوهی به وسعت دنیا با من

تو می گفتی

و دانستم من که خواهم مرد


ساناز کریمی

طبقه بندی: اشعار ساناز کریمی، 
برچسب ها:خاکسپاری، ساناز کریمی،  
[ چهارشنبه 13 فروردین 1393 ] [ 09:54 ] [ Shahram ] نظرات