از برکه

به دریا بزن

تنهایی ات بزرگ شده است مَرد


رضا کاظمی