زندگی جیره مختصریست

مثل یك فنجان چای

و كنارش عشق است

مثل یک حبه قند

زندگی را با عشق

نوش جان باید كرد


سهراب سپهری