فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»کبریـتهـای سـوختـه هـم ،


روزی درخـت های شادابـی بـوده انـد

مـثـل ما ،

کـه روزگـاری مـی خنـدیدیـم

قـبـل از ایـنـکـه عـشـق روشـنمان کـنـد . . .


بهاره منصوری


طبقه بندی: اشعار بهاره منصوری، 
[ شنبه 9 فروردین 1393 ] [ 13:04 ] [ Shahram ] نظرات