ای کاش

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها

در جعبه های خاک

یک روز می توانست

همراه خویشتن ببرد

هرکجا که خواست

در روشنای باران

در آفتاب پاک


محمدرضا شفیعی کدکنی