اگر مرا دوست نمیداری

دوست نداشته باش

من هرطور شده

خودم را ازین تنگنا نجات میدهم

اما دوست داشتن را فراموش نکن

عاشق دیگری باش

این ترانه نباید به پایان برسد

سکوت آدمها را میکشد

این چشمه نباید بند بیاید

میخک هایی که در قلبها شکوفا شده اند

از تشنگی می خشکند

اگر دوست داشتن را فراموش نکنی

تمام زیباییها را به یاد خواهی آورد


رسول یونان