سنگ خارا نیست که همین طور بماند

و بماند

و بماند

احساس
 
مثل شاپرک

مثل عطر

می پرد

درست توی همان روزهایی که دوستت دارم

دوستم داشته باش


مهدیه لطیفی