احساس تو

تکثیر در زیبایی هاست

درهر آرامشی

ردی از تو پیداست

تکرار نمیشوی در هیچ اثری

چشم تو


نیلوفر ثانی