بدنت بکرترین سوژه ی نقاشی ها

و لبت منبع الهام غزل پاشی ها

با نگاهت همه ی زندگی ام بر هم ریخت

عشق شد ساده ترین شکل فروپاشی ها

چشم تو هر طرف افتاد فقط کشته گرفت

مثل چاقو که بیفتد به کف ناشی ها

ماهی قرمزم و دلخوشیم این شده که

عکس ماه تو بیفتد به تن کاشی ها

بنشین چای بریزم که کمی مست شویم

دلخوشم کرده همین پیش تو عیاشی ها

آرزویم فقط این است بگویم سر صبح

عصر هم منتظر آمدنم باشی هاعلی صفری