فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»به مهر و ماه چه نسبت فرشته روی مرا؟

سخن مگو که مرا نیست تاب گفت و شنید

کجا به نرمی اندام او بود مهتاب؟

کجا به گرمی آغوش او بود خورشید؟


رهی معیری
طبقه بندی: اشعار رهی معیری، 
[ سه شنبه 23 مهر 1392 ] [ 10:25 ] [ Shahram ] نظرات

از ستاره ها دورتر نمی روم

تو همین جا منتظر باش

به گنجشک ها گفته ام

هوای دلتنگی ات را داشته باشند

تا من برگردم

جایی میان همین ستاره ها

چمشه ای ست

پوشیده از علف های نقره ای

مگر تو نمی خواستی زیر نور ماه بنشینی

و درخت ها و گربه ها و شیروانی های نقره ای را

- تماشا کنی؟

ماه،

از آب همین چشمه نوشیده است

که این همه مهتابی ست

کنار پنجره منتظرم باش!


حافظ موسوی
طبقه بندی: اشعار حافظ موسوی، 
[ سه شنبه 16 مهر 1392 ] [ 10:17 ] [ Shahram ] نظرات