فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

حـرف هـا دارم

شــب خـامـوش اسـت و دلـ ــم نـا آرام

چــون پـایـیـز خـامـوش و مـلال انـگـیـزم

آســـمـون سـیـنـه ام

پــراز درد و انـدوهـی بـه جـانم چـنـگ مـیـزنـد

 واشـک هــایـم همـچو بـــاران

آسـمــون کـاشـکی کــه مـیــ شــد بــپــرم ...
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 26 تیر 1392 ] [ 06:42 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


چون شمعم و سرنوشت ِ روشن، خطرم

پروانهٔ مرگ پر زنان دور سرم

چون شرط ِ اجل بر سر از آتش تبرم

خصم افکند آوازه که با تاج زرم!

اکنون که زبان شعله ورم نیست، چو شمع

وز عمر همین شبم باقی ست، چو شمع

فیلم نه به یاد ِ هیچ هندوستانی

پس بر سرم آتشین کجک چیست، چو شمع؟

از آتش دل شب همه شب بیدارم

چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم

از روز دلم به وحشت، از شب به هراس

وز بود و نبود خویشتن بیزارممهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ دوشنبه 17 تیر 1392 ] [ 10:17 ] [ Shahram ] نظرات

هـمـه دنــیــای مـ ــن

مـحـو در رویــای بـی رنـگ فــرامـوشـی سـت

نـه فــریـادی ، نـه آهـنـگـی ، نـه آوایــی

نـه دیــروزی ، نـه امــروزی ، نـه فــردایـی

زمــان در خــواب بــی فــرجـام

خـوش آن خــوابـی كــه بـیـداری نـمـی بـیـنـد ...
طبقه بندی:
[ سه شنبه 11 تیر 1392 ] [ 01:18 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

یـک شــب ...

مـست از شـوق تـــو از عــمـق فــرامــوشــی

راه خــواهــم افــتـاد

بــاز از خـامـوشـی تـا فـــریـاد

سـفــر تــن را تــا خــاک تـمـاشــا خـواهـم کــرد

نـمـی دانــم کـدامـیـن شــب ، منتـظــــر مـی مـانـــم ...
طبقه بندی:
[ دوشنبه 10 تیر 1392 ] [ 00:55 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


تـ ــو
نــیستی کــه

بـبـیـنی
چـگـونـه بــا دیــوار

بــه مـهـربـانـی یـک دوسـت از تـــو مـیـ گــویـم

تـــو نیستی کــه بـبـیـنی دل رمـیـده‌ی مـ ــن

بــه‌ جــز تــو یــاد هـمـه چـیـز را رهــا کــرده سـت...

زنــدگـیـم بـی تـ ــو تـنـهـا بـه خــواب مـی‌ مــانـد
طبقه بندی:
[ شنبه 8 تیر 1392 ] [ 02:02 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


دیـگـر بـرای دیــدن او زمــانـی نـیسـت

او مــرده سـت و دیـگـر وجــود او از یــاد هـمـه رفـتـه

 و در مــ ــن تــمـام آن هــمـه

شــب هــا و روزهــا بــربــاد رفــتـه ســت ...

هــرگـز مــن از مــزار عــهــدم بــا تــو بــر نـخـواهم گـشـت
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 5 تیر 1392 ] [ 21:48 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

شــب تــیــره و ره دراز و مـ ــن حـیـران

فـــانـــوس گـــرفـــتـــه ام بــه راه

کــس نمیــ دانــد کـه بـر مـ ــن چــه گـذشـت

عـاقـبـت بـنـد ســفــر پــایـم بـسـت

مـی روم ، خـنـده بــه لـب ، خــونـیـن دل

شـایـد امـشـب رسـیـدم بـه تــو...

هــزار سـالـه کـه رفـتـی و مـ ــن هـنـوز پـشـت شـیـشـه ام
طبقه بندی:
[ سه شنبه 4 تیر 1392 ] [ 12:49 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


زیـر خـاکـسـتر ذهـنـم بــاقی اسـت

عـشـقی کـه  آن گـونه  بـنیـان مــرا

سـوخـت از ریـشـه و خـاکسـتر کـرد

سـالـهـا سـت کـه از دیـده مـ ــن رفـتی، ولـی

دلــ ــم از مـهـر تـ ـــو آکــنـده هـنـوز

غــرق در حـیـرتـم از ایـنـکـه چـرا مــانـده ام زنـده هـنـوز

کـاش مـنـو هــم بـا خـودت بـرده بــودی ...
طبقه بندی:
[ دوشنبه 3 تیر 1392 ] [ 00:24 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

مـیــ شــود یـــاد گــرفتــــ بــا جـهـانیـــ آدمـــ


تـنــ ـهــا قـــدم زد

مـیــ ـشــود یـــاد گــرفـتــ تـــا ابــــ ـــد


تـنــ ـهــا بــــود ...
طبقه بندی:
[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 08:38 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


بـخـاطـر آرزوی

یــک لـحـظـه ی مـ ــن کـه پـیـشِ تــو بــاشــم

بـخاطـر دسـتهـای کـوچـکـت در دسـتـهـای بـزرگِ مــن

بــخـاطـر یـک لـبـخـنـد

هنـگـامـی کــه مــرا در کـنـار ِ خـود بـبـیـنـی

بـخـاطـر سـنـگ فـرشـی کـه مــرا بــه تــو مــی رسـانـد

نــه بخـاطـر شـاهـراه هــای دوردســت
طبقه بندی:
[ شنبه 1 تیر 1392 ] [ 08:50 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт