فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


اگـ ــر خـداونــد

یـک روز آرزوی انـسـان را بـرآورده مـیــ کــرد

مـ ــن بــی گــمـان

دوبــاره دیــدن تـ ــو را آرزو مـیـ کـردم و

تــو نـیـز هـرگـز نـدیـدن مــرا

آنـگـاه نـمـیدانـم بــراسـتـی خــداونـد کـدامـیـک را میــ پـذیـرفـت ...
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 29 خرداد 1392 ] [ 20:48 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


وای کـه چـقـدر دل مــ ــن میـ تـوانـست

دوسـ ـت بـدارد

بـاور کـردنی نیسـتــ

گـاه خـودم میـبینم و بــاور نمیتوانم کـرد

دلـــ ـــم کمــی خـــدا مــیـ خـواهــد ...

خـوشـا مــردنـ...خـوشـا از عـاشــقی مـردنــ[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 20:13 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт


چه راحت زیر چتـرم آمــدیــ

و چه شـاد بـودم از بـا تـــــ ـــو بـودن

امـا وقتی گفتی خــداحـافـظ


بــرایـمـ چـه سـختـ بــود
باوراینکــهـ

بـودنـت به خاطر بـــاران بــود...

هنـوز وقتی میاد بـارون با اینکه چـتر دارم خیــسـم ...[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 13:11 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

تــنـهـ ــایــی مــرا بـال می دهــد

بــرایــ رهــایـی از قـفـس

برایــــ لـمـس آبیـ ـهــا


و سـکــوتی کــهــ . . .

انگـــار

آخــریـن سهـــــ ــــ ــم مـا از هــم

هـمـیـن سکـوتـــــــــ اجـبـاری سـتـــــ ...[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 13:07 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт

مـ ــن شـبنـم خـواب آلـود یـک سـتـاره ام

کـه روی عـلـف هـای تـاریـکـی چـکـیـده ام

جــایـم ایـنـجا نـبـود

اکـنـون روی عـلـف هـا هــسـتم

و نـسیـمی از کـ ــنـارم می گـذرد

کـ ـاش ایـنـجـا نچـ ـکـیـده بــودم ...[ دوشنبه 20 خرداد 1392 ] [ 12:55 ] [ Shahram ] ƆOММЭЛт