فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


باز در چهرهٔ خاموش خیال
خنده زد چشم گناه آموزت
باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسهٔ هستی سوزت


باز من ماندم و یک مشت هوس
باز من ماندم و یک مشت امید
یاد آن پرتو سوزندهٔ عشق
که ز چشمت به دل من تابید


باز در خلوت من دست خیال
صورت شاد تو را نقش نمود
بر لبانت هوس مستی ریخت
در نگاهت عطش طوفان بود


یاد آن شب که تو را دیدم و گفت
دل من با دلت افسانهٔ عشق
چشم من دید در آن چشم سیاه
نگهی تشنه و دیوانهٔ عشق


یاد آن بوسه که هنگام وداع
بر لبم شعلهٔ حسرت افروخت
یاد آن خندهٔ بیرنگ و خموش
که سراپای وجودم را سوخت


رفتی و در دل من ماند به جای
عشقی آلوده به نومیدی و درد
نگهی گمشده در پردهٔ اشک
حسرتی یخ زده در خندهٔ سرد


آه اگر باز بسویم آیی
دیگر از کف ندهم آسانت
ترسم این شعلهٔ سوزندهٔ عشق
آخر آتش فکند بر جانت


فروغ فزخ زاد
طبقه بندی: اشعار فروغ فرخزاد، 
[ سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 ] [ 10:02 ] [ Shahram ] نظرات

اکنون که ارغوان به تو نفروخت گل فروش

پیراهنی به رنگ گل ارغوان بپوش

 

از یاد بردن غم عالم میسر است

اکنون که با شراب نشد شوکران بنوش

 

کوشش چه می کنی که از این سنگ بگذری

کوهی است پشت سنگ ، از این بیش تر مکوش

 

چون نی نفس کشیدن ما ناله کردن است

در شور نیز ناله ی ما می رسد به گوش

 

آتش بزن به سینه ی آتش گرفته ام

آتش گرفته را مگر آتش کند خموش


فاضل نظریطبقه بندی: اشعار فاضل نظری، 
[ جمعه 13 اردیبهشت 1392 ] [ 18:12 ] [ Shahram ] نظرات