فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

هوس کرده ام


باران باشم


بلغزم بر گردنت


نم نم، شبنم بشوم بر گونه هایت


هوس کرده ام


پرنده ای باشم که پرهایش به هم چسبیده


فرورفته در عسلِ چشمانت
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 27 دی 1391 ] [ 20:10 ] [ Shahram ] نظرات

اینجا  تاریک نیست

  
اینجا جاییست  رویایی مخصوص تو

اینجا


پشیمان نمیشوی


بدون ترس در آن قدم بگذار


فقط کمی ترک دارد


اینجا قلب من است .....
طبقه بندی:
[ یکشنبه 24 دی 1391 ] [ 14:24 ] [ Shahram ] نظرات

به دستهایم می نگرم
و خالی ِ انگشتانم که می گوید

تو رفته ای و من بیهوده
به انتهای یاد تو
در باران خیره  مانده ام

           دوباره تنگ می شود  دلم.....
طبقه بندی:
[ پنجشنبه 21 دی 1391 ] [ 08:43 ] [ Shahram ] نظرات


میان آفتاب های همیشه زیبایی تو لنگریست


نگاهت شکست ستمگریست


وچشمانت با من گفتند که


  فردا  روز  دیگریست...
طبقه بندی:
[ سه شنبه 19 دی 1391 ] [ 08:42 ] [ Shahram ] نظرات

تا دست تو را به دست آرم


از کدامین کوه می بایدم گذشت ، تا بگذرم


ازکدامین  صحرا


از کدامین دریا


می بایدم گذشت


تا   بگذرم ....
طبقه بندی:
[ شنبه 16 دی 1391 ] [ 21:01 ] [ Shahram ] نظرات


میان خورشید های همیشه


زیبایی تو لنگریست


خورشیدی که  از سپیده دم  همه ی ستارگان


بی نیازم می کند ...
طبقه بندی:
[ جمعه 15 دی 1391 ] [ 06:55 ] [ Shahram ] نظرات


صبحگاهان
 

وقتی آفتاب

در حال روشن کردن روز است

من بیدارم

و اولین فکرم تویی

شبانگاهان

در تاریکی به درختان خیره می شوم

که چون سایه هایی در مقابل ستارگان خاموش قد کشیده اند

مجذوب این آرامش مطلق می شوم

و آخرین فکرم توییطبقه بندی:
[ پنجشنبه 14 دی 1391 ] [ 06:48 ] [ Shahram ] نظرات

لبانت به ظرافت شعر


شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند


که جان دار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان در آید


و چشمانت راز  آتش است  ، وعشقت پیروزی آدمی ست


هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد.
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 13 دی 1391 ] [ 07:40 ] [ Shahram ] نظرات


در فراسوهای عشق تو را  دوست می  دارم


درآن دوردست  بعید


که رسالت اندام ها  پایان می پذیرد


در فرا سوی مرزهای تنم تو را دوست  می دارم


در فراسوی پیکر ها یمان  با من وعده دیداری بده....
طبقه بندی:
[ دوشنبه 11 دی 1391 ] [ 15:59 ] [ Shahram ] نظرات


بی انکه   بخواهم    :


راهم....


به کوچه ی شما افتاده


عطر موهایت....


بی حواس میکند آدم را....
طبقه بندی:
[ یکشنبه 10 دی 1391 ] [ 18:07 ] [ Shahram ] نظرات

تب كرد...

تخت یك نفره از گرمای تنت...

لرز كرد...

نور شمع از بازی های پوستت..

گیج رفت...

سرطاق از تاب من بر پیچ كمرت..

سُر خورد...

قلم بر شانه كاغذ...

وانگار حال این اتاق خوب شدنی نیست...

تا شعر تمام شود...

 
طبقه بندی:
[ یکشنبه 10 دی 1391 ] [ 07:39 ] [ Shahram ] نظرات


تــــــــــو
همیشه در یاد منـــــــــــــی


آسمانـــــــــــ به آسمانـــــــــــــ

کوچــــــــــــــه به کوچـــــــــــــه

رؤیـــــــــــــــا به رؤیـــــــــــــــا


امــــــــــــــــــا

دلــــــــــــــــم برایت تنــــــــــــــگ می شود ....طبقه بندی:
[ پنجشنبه 7 دی 1391 ] [ 15:56 ] [ Shahram ] نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::     1  2