فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


چون شمعم و سرنوشت ِ روشن، خطرم

پروانهٔ مرگ پر زنان دور سرم

چون شرط ِ اجل بر سر از آتش تبرم

خصم افکند آوازه که با تاج زرم

اکنون که زبان شعله ورم نیست، چو شمع

وز عمر همین شبم باقی ست، چو شمع

فیلم نه به یاد ِ هیچ هندوستانی

پس بر سرم آتشین کجک چیست، چو شمع؟

از آتش دل شب همه شب بیدارم

چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم

از روز دلم به وحشت، از شب به هراس

وز بود و نبود خویشتن بیزارم


مهدی اخوان ثالثطبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 18:30 ] [ Shahram ] نظرات