فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

از تهی سرشار

جویبار لحظه ها جاری ست

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ

دوستان و دشمنان را می شناسم من

 زندگی

را دوست می دارم

 مرگ را دشمن

 وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن

جویبار لحظه ها جاری


مهدی اخوان ثالث
طبقه بندی: اشعار مهدی اخوان ثالث، 
[ پنجشنبه 3 مهر 1393 ] [ 08:57 ] [ Shahram ] نظرات