فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

آتشی خاموش در ذهن باد است

من به فراز چشمان پدران رفتم

درسیاهی مردمکشان عکس نوری نبود

آتشها خامشو شده اند

و آتشدانها

آتشی خاموش در ذهن جهان است

من به ریشه های سیاه سفر کردم

سیاه بود و آتش

س یاه بود و روشن

و انسانها که از سیاهی اش نشئه می شدند

آتشی خاموش در ذهن باد است


ساناز کریمیطبقه بندی: اشعار ساناز کریمی، 
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 09:40 ] [ Shahram ] نظرات