فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»


اگر تو نبودی نمیدانم هر روز برای چه کسی می نوشتم

هر جلوه زیبا ناخوداگاه مرا به یاد تو می اندازد

و لاجرم مرا با خود به اوج میبرد

سرنگون میسازد ، میخنداند و میگریاند

ایکاش لا اقل دستم را میگرفتی

تا حرارت عشقم را درک کنی

گرچه میدانم هرگز نمیفهمی چقدر دوستت داشتم

و مشکل من اینروزها ، همین استنزار قبانیطبقه بندی: شاعران خارجی، اشعار نزار قبانی، 
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 21:49 ] [ Shahram ] نظرات