فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

قول داده ام

هنگام شنیدن نامت بی خیال باشم

از این قول در گذر

چرا که با شنیدن نامت

صبر ایوب را کم دارم

برای فریاد نزدن


نزار قبانی
طبقه بندی: اشعار نزار قبانی، 
[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] [ 22:09 ] [ Shahram ] نظرات