فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

لقمان حکیم گفت:

شر با شر خاموش نمی شود، چنانچه آتش با آتش،

بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب.
طبقه بندی:
[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 15:10 ] [ Shahram ] نظرات