فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

خواب رؤیای فراموشیهاست
خواب را دریابم
که در آن دولت خاموشیهاست
من شکوفایی گلهای امیدم را در رؤیاها می بینم

و ندایی که به من می گوید
:
گر چه شب تاریک است

دل قوی دار ، سحر نزدیک است.

[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 11:10 ] [ Shahram ] نظرات