فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

من زندگی را دوست دارم

اما از زندگی دوباره می ترسم

دین را دوست دارم

ولی از کشیش ها می ترسم

قانون را دوست دارم

ولی از پاسبان ها می ترسم

عشق را دوست دارم

ولی از زن ها می ترسم

کودکان را دوست دارم

ولی از آیینه می ترسم

سلام را دوست دارم

ولی از زبانم می ترسم

من می ترسم

پس هستم!

این چنین می گذرد روز و روزگار من!

" من روز را دوست دارم

اما از روزگار می ترسم."