فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»

تیر آرش در کمانم...

نام ایران بر زبانم...
 

قله ها در زیر پایم...

کهکشانها آشیانم..
.

سرکشم چون کوه آتش آتشم...

آتشفشانم...

چون سیاوش پاک پاکم...

همچو رستم پهلوانم...

کاوه ام آزاده مردم...

تار و پود کاویانم...

من زماد و از هخایم...

از ارشک ساسانیانم...

مازیارم...بابکم...
 

من رهبر آزادگانم...

جشن یلدا جشن نوروز...

هم سده هم مهرگانم...

نور خورشید نور چشمم...
آسمانها زیر پایم...

زاده پاک اهورا...

از نژاد آریایم...