فراسوی مرزهای شعر

«بهترین عاشقانه ها و اشعار شاعران جهان»
برای عشق تمنا كن ولی خار نشو.

برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده .

برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.

برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذارپروانه ببیند.

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن .

برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر .

برای عشق وصال كن ولی فرار نكن .

برای عشق زندگی كن............

ولی عاشقونه...